Privacy Policy

1. Introduction

1.1 Welcome to the Zoop.care platform (including website https://www.zoop.care/, Application on mobile device Zoop Care, Cloud Services) run and managed by Zoop Care Company Limited (individually and collectively referred to as "Zoop Care", "we", "us" or "our"). 


Chào mừng bạn đến với nền tảng Zoop Care (bao gồm Website https://www.zoop.care/, Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động Zoop Care, Dịch Vụ Đám Mây Zoop Care) được vận hành và quản lý bởi Công ty TNHH Zoop Care (gọi riêng và gọi chung là, " Zoop Care", "chúng tôi", hay "của chúng tôi").


Zoop Care seriously takes its responsibilities under applicable privacy laws and regulations of Vietnamese Laws and is committed to respecting the privacy rights and concerns of all Users of our Zoop Care platforms (the "Platform") (we refer to the platforms and the services we provide as described in this platform collectively as the "Services"). 


Zoop Care nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các nền tảng Zoop Care (“Nền tảng”) (chúng tôi gọi chung các Nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng này là "Các Dịch Vụ").


We recognize the importance of the confidential data that you have entrusted to us and believe that it is our responsibility to properly manage, protect and process the confidential data of you. This Privacy Policy (“Privacy Policy” or “Policy”) is designed to assist you in understanding how we collect, use, disclose and/or process the confidential data of you as well as to assist you in making a right decision before providing us with any of the confidential data of you. Please read this Privacy Policy carefully. 


Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu thông tin mật mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu thông tin mật của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật thông tin này ("Chính sách bảo mật thông tin" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu của bạn, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu thông tin mật nào của bạn. Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật thông tin này.


1.2 "Confidential Data'' or "confidential data" means data about an individual, unit, organization, company who can be identified, legal entity, form of business from that data, or from that data and other information to which an organization, individual has or is likely to have access. Common examples of confidential data could include full name, name of unit, organization, company, identification number, number of enterprise registration certificate, operation, business license,  and contact information, related transaction information.


"Dữ Liệu Thông Tin Mật" hay "dữ liệu thông tin mật" có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân, đơn vị, tổ chức, công ty mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, địa vị pháp lý, loại hình hoạt động hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức, cá nhân khác có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu thông tin mật có thể gồm có họ tên cá nhân, tên đơn vị, tổ chức, công ty, số chứng minh nhân dân, số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số hoạt động, số giấy phép và thông tin liên hệ, thông tin giao dịch liên quan.


1.3 By using the Services, registering for an account with us, or accessing the platform, User acknowledges and agrees that User accepts the practices, requirements, and/or policies outlined in this Privacy Policy, and you hereby consent to us collecting, using, disclosing and/or processing confidential data of User as described herein. If you do not consent to the processing of your confidential data as described in this privacy policy, please do not download, install, access, use our services or remove our applications from the platform of the user. If we change our Privacy Policy, we will update those changes or the amended Privacy Policy on our platform. We reserve the right to amend this Privacy Policy at any time.


Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, khai thác, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu thông tin mật của bạn như mô tả của chính sách này. Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu thông tin mật của bạn như mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay truy cập nền tảng hoặc trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật thông tin của mình, chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật thông tin sửa đổi lên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật thông tin này vào bất kỳ lúc nào.


2. Information collected by Zoop Care

2.1 The confidential data that Zoop Care may collect includes but is not limited to: 

 • Full name of individual; name of unit, organization, company;

 • Email address; 

 • Date of birth; date of establishment;

 • Residential address, head office address;

 • Bank account and payment information (if any); 

 • Telephone number; 

 • Gender; 

 • Physical, psychological and mental health;

 • Medical records and medical history such as height, weight, blood type, allergy status, medications taken, etc.

 • General information: information about device configuration of User, information of the version of Zoop Care User is using on their device;

 • Location information of User: data related to User’s location may be stored on our server computer in order to assist User use the search function of platform;

 • Information sent by or related to the device(s) to access our Services or platforms;

 • As with most websites and other mobile applications, the device of User sends information that may include data about User, recorded by a web server when User uses our Platform. This information usually includes but is not limited to the IP address, computer/mobile device operating system, browser type, mobile device type, mobile device’s characteristics, unique disability ID (UDID) or mobile equipment identifier (MEID) of the mobile device of User, the reference address of the Website (if applicable), the sites User has visited to the website or our mobile application and accessing time and sometimes "cookies" (which can be disabled by using browser options of User) to help the website remember your last visit. If User logins, this information is linked with the personal account of User. This information is also included in anonymous statistics to help us understand how Customers use our Site.

 • Our mobile applications may collect precise information about the location of your mobile device using technologies such as GPS, Wi-Fi, etc.. We collect, use, disclose and/or process this information for one or more Purposes including, without limitation, location-based services that you request or to deliver relevant content to you based on your location or to allow you to share your location to other Users as part of the services under our mobile applications. For most mobile devices, you are able to withdraw your permission for us to acquire this information on your location through your device settings. If you have questions about how to disable your mobile device's location services, please contact your mobile device service provider or the device manufacturer. 

 • We may from time to time implement "cookies" or other features to allow us or third parties to collect or share information that will help us improve our Site and the Services we offer, or help us offer new services and features. “Cookies” are identifiers we transfer to your computer or mobile device that allow us to recognize your computer or device and tell us how and when the Services or website are used or visited, by how many people and to track movements within our website. We may link cookie information to confidential data. Cookies also link to information regarding what items you have selected for purchase and pages you have viewed. This information is used to keep track of your shopping cart, for example. Cookies are also used to deliver content specific to your interest and to monitor website usage. 

 • You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our Site or the Services.


Dữ liệu thông tin mật mà Zoop Care có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Họ tên cá nhân, tên đơn vị, tổ chức, công ty;

 • Địa chỉ email;

 • Ngày sinh; ngày thành lập;

 • Địa chỉ nơi cư trú; địa chỉ hoạt động;

 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán (nếu có);

 • Số điện thoại;

 • Giới tính;

 • Tình trạng sức khỏe thể chất, tâm lý và tâm thần;

 • Hồ sơ y tế và bệnh sử như chiều cao, cân nặng, nhóm máu, tình trạng dị ứng, thuốc men đã dùng, v.v.

 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình thiết bị của Người dùng, thông tin phiên bản Zoop Care mà Người dùng đang sử dụng cho thiết bị của mình;

 • Thông tin vị trí của người dùng: dữ liệu về vị trí địa lý của Người dùng sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp Người dùng sử dụng chức năng tìm kiếm của Nền tảng;

 • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.

 • Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của người dùng gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về người dùng, được một máy chủ web ghi lại khi Người dùng sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của Người dùng, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà Người dùng đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Người dùng) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Người dùng. Nếu Người dùng đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Người dùng. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.

 • Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

 • Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng của mình và Các Dịch Vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu thông tin mật. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các game bạn đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của bạn và để theo dõi việc sử dụng của Các Dịch Vụ.

 • Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.


2.2 Users agree not to provide Zoop Care any inaccurate or misleading information; Users also agree to announce Zoop Care of any inaccurate information or amendment of information. Zoop Care reserves the right at our sole discretion to ask for other necessary documents to verify the information provided by User.

Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được bạn cung cấp.


2.3 If User signs up to our Platform as our User by User’s social network account (“Social Network Account”), linking the account to the Social Network Account of User or using any of the Zoop Care social networking features, we have the right to access the information about User that User have voluntarily provided to Social Network Accounts service provider of User in accordance with policy of these service providers, and we will manage and use confidential data of User in accordance with the provisions of this Policy from time to time. 


Nếu Người dùng đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Nền tảng của chúng tôi thông qua sử dụng tài khoản mạng xã hội của Người dùng (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của Người dùng với Tài khoản Mạng Xã hội của Người dùng hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội Zoop Care nào, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về người dùng mà Người dùng đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của người dùng tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu thông tin mật này của Người dùng theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.


3. When will Zoop Care collect confidential data?

3.1 We will/may collect confidential data about you: 

(a) when you register and/or use our Services or Site, or open an account with us; 

(b) when you submit any form, including, but not limited to, application forms or other forms relating to any of our products and services, whether online or by way of a physical form; 

(c) when you enter into any agreement or provide other documentation or information in respect of your interactions with us, or when you use our products and services; 

(d) when you interact with us, such as via telephone calls (which may be recorded), letters, fax, face-to-face meetings, social media platforms and emails; 

(e) when you use our electronic services, or interact with us via our application or use services on our website. This includes, without limitation, through cookies which we may deploy when you interact with our application or website; 

(f) when you carry out transactions through our Services; 

(g) when you provide us with feedback or complaints; 

(h) when you register for a contest; or  

(i) when you submit your confidential data to us for any reason. 


Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu thông tin mật về bạn:

(a) khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

(b) khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

(c) khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

(d) khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

(e) khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi;

(f) khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;

(g) khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

(h) khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi;

(i) khi bạn gửi dữ liệu thông tin mật của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.


3.2 The above does not purport to be exhaustive and sets out some common instances of when confidential data about you may be collected. 


Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu thông tin mật của bạn, không phản ánh toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu thông tin mật của bạn.


4. How do Zoop Care use the information you provide us? 

4.1 We may collect, use, disclose and/or process your confidential data for one or more of the following purposes: 

(a) to consider and/or process your application/transaction with us or your transactions or communications with third parties via the Services; 

(b) to manage, operate, provide and/or administer your use of and/or access to our Services and our website, as well as your relationship and user account with us; 

(c) to respond, process, deal with or complete a transaction and / or respond to your requests for certain products and services and to notify you of service issues and activities account abnormality;

(d) to enforce our Terms of Service or any applicable end user license agreements;

(e) to protect personal safety and the rights, property or safety of others; 

(f) for identification and/or verification; 

(g) to maintain and administer any software updates and/or other updates and support that may be required from time to time to ensure the smooth running of our Services; 

(h) to deal with or facilitate customer service, carry out your instructions, deal with or respond to any enquiries given by (or purported to be given by) you or on your behalf; 

(i) to contact you or communicate with you via voice call, text message and/or fax message, email and/or postal mail or otherwise for the purposes of administering and/or managing your relationship with us or your use of our Services, such as but not limited to communicating administrative information to you relating to our Services. You acknowledge and agree that such communication by us could be by way of the mailing of correspondence, documents or notices to you, which could involve disclosure of certain confidential data about you to bring about delivery of the same as well as on the external cover of envelopes/mail packages; 

(j) to allow other users to interact or connect with you on the Platform, including to inform you when another User has sent you a private message or posted a comment for you on the Site; 

(k) to conduct research, analysis and development activities (including, but not limited to, data analytics, surveys, product and service development and/or profiling), to analyse how you use our Services, to improve our Services or products and/or to enhance your customer experience; 

(l) to allow for audits and surveys to, among other things, validate the size and composition of our target audience, and understand their experience with Zoop Care’s Services; 

(m) for marketing purposes, in this case, to send you via various communications, marketing and promotional information and materials related to products and / or services (including, but not limited to, products and / or services of third parties to which Zoop Care may cooperate or associate) that may sell, market or promote, whether such products or services exist. at this time or created in the future. You may unsubscribe from receiving marketing communications at any time by using the unsubscribe function in electronic marketing materials. We may use your contact information to send newsletters from us or from our related companies;

(n) to respond to legal processes or to comply with or as required by any applicable law, governmental or regulatory requirements of any relevant jurisdiction, including, without limitation, meeting the requirements to make disclosure under the requirements of any law binding on Zoop Care or on its related corporations or affiliates; 

(o) to produce statistics and research for internal and statutory reporting and/or record-keeping requirements; 

(p) to carry out due diligence or other screening activities (including, without limitation, background checks) in accordance with legal or regulatory obligations or our risk management procedures that may be required by law or that may have been put in place by us; 

(q) to audit our Services or Zoop Care's business; 

(r) to prevent or investigate any actual or suspected violations of our Terms of Service, fraud, unlawful activity, omission or misconduct, whether relating to your use of our Services or any other matter arising from your relationship with us, and whether or not there is any suspicion of the aforementioned; 

(s) to store, host, back up (whether for disaster recovery or otherwise) of your confidential data, whether within or outside of your jurisdiction; 

(t) to deal with and/or facilitate a business asset transaction or a potential business asset transaction, where such transaction involves Zoop Care as a participant or involves only a related corporation or affiliate of Zoop Care as a participant or involves Zoop Care and/or any one or more of Zoop Care's related corporations or affiliates as participant(s), and there may be other third party organisations who are participants in such transaction. A “business asset transaction” refers to the purchase, sale, lease, merger, amalgamation or any other acquisition, disposal or financing of an organisation or a portion of an organisation or of any of the business or assets of an organisation; and/or 

(u) any other purposes which we notify you of at the time of obtaining your consent.

(collectively, the “Purposes”). 


Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu thông tin mật của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

(a) để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

(b) để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

(c) để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

(d) để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

(e) để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

(f) để nhận dạng và/hoặc xác minh;

(g) để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

(h) để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

(i) để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu thông tin mật nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

(j) để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn thông qua Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trên Nền tảng;

(k) để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

(l) để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng khảo sát, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Zoop Care;

(m) vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Zoop Care có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;

(n) để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(o) để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

(p) để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

(q) để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Zoop Care;

(r) để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;

(s) để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu thông tin mật của bạn;

(t) để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến Zoop Care như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của Zoop Care như một bên tham gia hoặc liên quan đến Zoop Care và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của Zoop Care như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

(u) bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn. (gọi chung là “Các Mục Đích”).


4.2 As the purposes for which we will/may collect, use, disclose or process your confidential data depend on the circumstances at hand, such purpose may not appear above. However, we will notify you of such other purposes at the time of obtaining your consent, unless processing of the applicable data without your consent is permitted by the applicable privacy laws and regulations of Vietnamese Laws. 


Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu thông tin mật của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

5. How does Zoop Care protect and retain customer information?

5.1 We implement a variety of security measures and strive to ensure the security of your confidential data on our systems. User confidential data is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of employees who have special access rights to such systems. However, there can be no guarantee of absolute security.


Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu thông tin mật của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu thông tin mật của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi.


5.2 We will retain confidential data in accordance with the applicable Privacy Laws and/or other applicable laws. That is, we will destroy or anonymize your confidential data when we have reasonably determined that (i) the purpose for which that confidential data was collected is no longer being served by the retention of such confidential data; (ii) retention is no longer necessary for any legal or business purposes; and (iii) no other legitimate interests warrant further retention of such confidential data. If you cease using the Platform, or your permission to use the Platform and/or the Services is terminated or withdrawn, we may continue storing, using and/or disclosing your confidential data in accordance with this Privacy Policy and our obligations under the Privacy Laws. Subject to applicable law, we may securely dispose of your confidential data without prior notice to you.


Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu thông tin mật tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu thông tin mật của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu thông tin mật đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu thông tin mật đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các d dữ liệu thông tin mật này. Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu thông tin mật của bạn tuân theo Chính sách bảo mật thông tin này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu thông tin mật của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.


6. Does Zoop Care disclose the information it collects from its visitors to outside parties?

6.1 In conducting our business, we will/may need to disclose your confidential data to our third party service providers, agents and/or our affiliates or related corporations, and/or other third parties, for one or more of the above-stated Purposes. Such third party service providers, agents and/or affiliates or related corporations and/or other third parties would be processing your confidential data either on our behalf or otherwise, for one or more of the above-stated Purposes. Such third parties include, without limitation: 

(a) our subsidiaries, affiliates and related corporations; 

(b) contractors, agents, service providers and other third parties we use to support our business. These include but are not limited to those which provide administrative or other services to us such as mailing houses, telecommunication companies, information technology companies and data centres; 

(c) a buyer or other successor in the event of a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution or other sale or transfer of some or all of Zoop Care’s assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation or similar proceeding, in which confidential data held by Zoop Care about our Service Users is among the assets transferred; or to a counterparty in a business asset transaction that Zoop Care or any of its affiliates or related corporations is involved in; and 

(d) third parties to whom disclosure by us is for one or more of the Purposes and such third parties would in turn be collecting and processing your confidential data for one or more of the Purposes

 

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu thông tin mật của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu thông tin mật của bạn hoặc thay mặt chúng tôi hoặc khác, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(a) công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;

(b) nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;

(c) người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Zoop Care, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu thông tin mật Zoop Care lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà Zoop Care hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và

(d) bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu thông tin mật của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích


6.2 This may require, among other things, sharing statistical and demographic information about our Users and their use of the Services with suppliers of advertisements and programming.


Trường hợp này có thể yêu cầu, ngoài các vấn đề khác, chia sẻ thông tin thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng cũng như việc sử dụng Các Dịch Vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi và việc họ sử dụng Các Dịch Vụ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của bạn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về bạn.

 

6.3 For the avoidance of doubt, in the event that Privacy Laws or other applicable laws permit an organization such as us to collect, use or disclose your confidential data without your consent, such permission granted by the laws shall continue to apply. 


Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu thông tin mật của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.

 

6.4 Third parties may unlawfully intercept or access confidential data transmitted or contained on the site, technologies may malfunction or not work as anticipated, or someone might access, abuse or misuse information through no fault of ours. We will nevertheless deploy reasonable security arrangements to protect your confidential data as required by the Privacy Laws; however there can inevitably be no guarantee of absolute security such as but not limited to when unauthorized disclosure arises from malicious and sophisticated hacking by malcontents through no fault of ours. 


Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu thông tin mật được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu thông tin mật của bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của chúng tôi.

7. Information on Children

The Services are not intended for children under the age of 18. We do not knowingly collect or maintain any confidential data or non-personally-identifiable information from anyone under the age of 18 nor is any part of our Site or other Services directed to children under the age of 18. As a parent or legal guardian of children under the age of 18, please do not allow such children under your care to submit confidential data to Zoop Care. In the event that confidential data of a child under the age of 18 in your care is disclosed to Zoop Care, you hereby consent to the processing of the child’s confidential data and accept and agree to be bound by this Policy on behalf of such child. We will close any accounts used exclusively by such children and will remove and/or delete any confidential data we believe was submitted by any child under the age of 18.


Các Dịch Vụ này không dành cho người dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu thông tin mật hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 18 tuổi, bất kỳ phần nào của Nền tảng của chúng tôi hoặc Các Dịch Vụ khác cũng không dành cho người dưới 18 tuổi. Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 18 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ dưới 18 tuổi mà mình đang giám hộ không đăng tải thông tin cá nhân cho Zoop Care. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của trẻ em dưới 18 tuổi do quý phụ huynh giám hộ được cung cấp cho Zoop Care, Bố/mẹ hoặc người giám hộ theo đây đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em dưới 18 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu thông tin mật nào mà chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 18 tuổi.


8. Information collected by third parties 

We, and third parties, may from time to time make software applications downloads available for your use on or through the Services. These applications may separately access, and allow a third party to view, your identifiable information, such as your name, your user ID, your computer's IP Address or other information such as any cookies that you may previously have installed or that were installed for you by a third party software application or website. Additionally, these applications may ask you to provide additional information directly to third parties. Third party products or services provided through these applications are not owned or controlled by Zoop Care. You are encouraged to read the terms and other policies published by such third parties on their websites or otherwise. 


Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng bởi Nền tảng hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa chỉ IP của thiết bị của bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của Zoop Care. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.


9. Disclaimer regarding security and third party sites

9.1 We do not guarantee the security of confidential data and/or other information that you provide on third party sites. We do implement a variety of security measures to maintain the safety of your confidential data that is in our possession or under our control. Your confidential data is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the confidential data confidential. When you place orders or access your confidential data, we offer the use of a secure server. All confidential data or sensitive information you supply is encrypted into our databases to be only accessed as stated above. 


Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu thông tin mật và/hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu thông tin mật của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu thông tin mật của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu thông tin mật đó. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu thông tin mật của bạn, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu thông tin mật hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.


9.2 In an attempt to provide you with increased value, we may choose various third party websites to link to, and frame within, the Site. We may also participate in co-branding and other relationships to offer e-commerce and other services and features to our visitors. These linked sites have separate and independent privacy policies as well as security arrangements. Even if the third party is affiliated with us, we have no control over these linked sites, each of which has separate privacy and data collection practices independent of us. Data collected by our co-brand partners or third party web sites (even if offered on or through our Site) may not be received by us. 


Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.


9.3 We therefore have no responsibility or liability for the content, security arrangements (or lack thereof) and activities of these linked sites. These linked sites are only for your convenience and you therefore access them at your own risk. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our Site and the links placed upon each of them and therefore welcome any feedback about these linked sites (including, without limitation, if a specific link does not work). 


Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).


10. How can you opt-out, remove, request access to or correct information you have provide to us?

Withdrawing Consent 

10.1 You may withdraw your consent for the collection, use and/or disclosure of your confidential data in our possession or under our control by sending an email to our Confidential data Protection Officer at email: cs@zoop.care and we will process such requests in accordance with this Privacy Policy and our obligations under the Privacy Laws and other applicable law. 


Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu thông tin mật của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ Phận Bảo Vệ Dữ Liệu Thông Tin Mật của chúng tôi tại địa chỉ email: cs@zoop.care và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính sách bảo mật thông tin cũng như quy định pháp luật có liên quan.


10.2 However, your withdrawal of consent may mean that we will not be able to continue providing the Services to you and we may need to terminate your existing relationship and/or the contract you have with us.


Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi.


Requesting Access and/or Correction of Confidential data 

10.3 If you have an account with us, you may personally access and/or correct your confidential data currently in our possession or control through the Account Settings page on the Site. If you do not have an account with us, you may request to access and/or correct your confidential data currently in our possession or control by submitting a written request to us. We will need enough information from you in order to ascertain your identity as well as the nature of your request so as to be able to deal with your request. Hence, please submit your written request by sending an email to our Confidential data Protection Officer at email: cs@zoop.care


Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu thông tin mật của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu thông tin mật của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ: cs@zoop.care.


10.4 We will/may also be charging you a reasonable fee for the handling and processing of your requests to access your confidential data. If we so choose to charge, we will provide you with a written estimate of the fee we will be charging. Please note that we are not required to respond to or deal with your access request unless you have agreed to pay the fee. 


Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu thông tin mật của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí.


10.5 We reserve the right to refuse to correct your confidential data in accordance with the provisions as set out in Privacy Laws, where they require and/or entitle an organization to refuse to correct confidential data in stated circumstances. 


Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu thông tin mật của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu thông tin mật trong các trường hợp như thế.


Contact Us

If you have any questions or concerns about our privacy practices or your dealings with the Services, please do not hesitate to contact us by email at cs@zoop.care.
Address: 95-97 Nguyen Co Thach, Ho Chi Minh City, Vietnam.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: cs@zoop.care.

Địa chỉ: 95-97 Nguyễn Cơ Thạch, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

It's time to dive into Zoop.

It's time to dive into Zoop.

All-in-one solution to upgrade care services and optimize resources.

All-in-one solution to upgrade care services and optimize resources.

All-in-one solution to upgrade care services and optimize resources.

All-in-one solution to upgrade care services and optimize resources.